Olie Molieicoon_witgeelgroenkoper

Privacy Policy

Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekend bij ons ook dat wij volgend de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met Olie Molie. 

Vertrouwelijkheid

Wij zijn Olie Molie, wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. u kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken. 

Personeel

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. 

Relaties en klanten

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. voor andere hanteren wij interne richtlijnen. 

Sociale Media

Als u deelneemt aan sociale media als Facebook, Instagram, LinkedIn en Pinterest dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid. 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet: Medische informatie medewerkers, incidenten waarschuwing systeem, BSN en wettelijk verplichting. 

Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel.  In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, als mede de Autoriteit persoonsgegevens. 

Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten. 

Zorgvuldigheid

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. u heeft dan recht op: inzage in door ons van u vastgelegde gegevens, correctie of verwijdering, bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij Olie Molie te Breda per e-mail naar Info@oliemolie.shop. waarin u uitlegt wat u van ons verwacht, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren. 

Scroll naar boven