Olie Molieicoon_witgeelgroenkoper

Versie geldig vanaf 1 mei 2022

 

Merkrechten

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.oliemolie.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Olie Molie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

 

Olie Molie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 8527 5964. Ook is Olie Molie de houder van het merk “Olie molie” en het daarmee verbonden beeldmerk, logo, slogan en foto’s. De website en de inhoud ervan is eigendom van Olie Molie en is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om het product van Olie Molie op de markt te brengen of te verspreiden of diensten aan te bieden onder het gebruik van deze merknaam. 

 

Het gebruiken van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Olie Molie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Olie Molie. 

 

Geen garantie op juistheid

 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Olie Molie te mogen claimen of te veronderstellen. 

Olie Molie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Wijzigingen

Olie Molie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meeste recente versie van de disclaimer van www.oliemolie.nl op deze pagina.

Scroll naar boven